Jak radzą sobie mazowieckie NGO?

Jak radzą sobie mazowieckie NGO?

Ankieta dla przedstawicieli III sektora

Czym jest tzw. III sektor, czy też NGO? Te skrótowce zapewne są znane większości społeczeństwa, ponieważ odnoszą się do podmiotów zaangażowanych w pracę na rzecz różnych społeczności, osób oraz innych celów – na poziomie pozarządowym.

Są to różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje, które działają w Polsce od dziesięcioleci, ale powstają też nowe. Niektóre podejmują na określonych przez prawo zasadach współpracę z podmiotami publicznymi.

Współpraca ta powinna dotyczyć efektywniejszej realizacji celów, które są zapisane w statutach organizacji pozarządowych. W celu zweryfikowania obecnego stanu III sektora w województwie mazowieckim, zdecydowano się przeprowadzić ankietę pośród organizacji w nim działających.

Ma ona również stanowić solidną bazę dla budowania dalszej, owocnej i wieloletniej współpracy na linii NGO – województwo.

Badanie zostało zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Aktywne współdziałanie

Ankieta pozwala wszystkim organizacjom aktywnym w ramach III sektora na terenie województwa mazowieckiego zabrać głos w sprawie niezwykle dla nich istotnej, czyli tego, w jakim stanie są obecnie, jak widzą współpracę z podmiotami publicznymi, jakie stawiają sobie cele i w jaki sposób mogą być one realizowane w dłuższej perspektywie czasowej.

W badaniu ankietowym mogą wziąć udział fundacje, stowarzyszenia oraz inne organizacje, takie jak Koła Gospodyń Wiejskich czy Ochotnicze Straże Pożarne.

Ankieta składa się z pytań zamkniętych oraz otwartych, w ramach których można szerzej nakreślić daną problematykę.

Na podstawie udzielonych przez organizacje pozarządowe odpowiedzi, które znacząco zwiększą poziom wiedzy na temat możliwości i potrzeb NGO na terenie Mazowsza, stworzony zostanie program współpracy na najbliższe lata.

Ankieta będzie dostępna w Internecie do 5 września 2022 r.